Virksomhedskultur: Lederens rolle

Ledere spiller en nøglerolle i etablering, vedligeholdelse og understøttelse af  virksomhedskulturen. Lederen kan være afgørende for både virksomhedskulturens overordnede sundhed og dennes succes i det daglige.

Ledere kan have en række roller i relation til deres påvirkning af virksomhedskulturen. Mulighederne er mange, blandt andet:

Kulturskaber
Rollemodel
Beslutningstager
Kommunikator
Forandringsagent

Ledere er ofte de primære skabere og formgivere af virksomhedskulturen. De fastsætter og formulerer virksomhedens kerneværdier, mission og vision, som danner grundlag for den overordnede kultur. Samtidig er de rollemodeller for den adfærd og de holdninger, de ønsker at se i deres organisation. De må handle i overensstemmelse med virksomhedens værdier og principper for at skabe en troværdig og autentisk virksomhedskultur.

Ledernes beslutninger har en direkte indvirkning på virksomhedskulturen. De træffer beslutninger om organisatorisk struktur, politikker, belønningssystemer og mere, som kan påvirke, hvordan kulturen udvikler sig og opretholdes.

Derudover har ledere ofte ansvar for at kommunikere virksomhedens kultur både internt såvel som eksternt. Dermed bliver de kulturformidlere overfor medarbejderne og har til opgave at sikre, at alle forstår og kan handle i overensstemmelse med værdier, mission, strategi og ønskede ambitioner for virksomhedens arbejdskultur.

Når virksomhedskulturen har behov for at ændre sig, for eksempel i forbindelse med virksomhedssammenlægninger eller store strategiskift, er lederen igen de primære drivkræfter i denne forandring. De skal kunne facilitere og styre kulturelle forandringer på en måde, der minimerer modstand og maksimerer effekten af indsatsen.

Samlet set er lederens rolle i forhold til virksomhedskulturen at definere, udvikle, vedligeholde, kommunikere og – når nødvendigt – ændre kulturen. En effektiv leder forstår vigtigheden af en stærk og positiv virksomhedskultur og arbejder aktivt for at fremme en sådan kultur.

Ledelsesværktøj: digital platform til virksomhedskultur

Digitale platforme kan være effektive værktøjer til at støtte ledere i deres arbejde med virksomhedskulturen.

Digitale platforme kan forbedre kommunikationen både horisontalt og vertikalt inden for organisationen. De kan anvendes til at vidensdele, orientere, fremsætte strategiske mål og formidle virksomhedens værdier på konsekvent og gennemsigtig vis. Klar kommunikation hjælper med at sikre, at alle er på samme side og forstår virksomhedens ambitioner. Ved større ændringer kan ledere vha. en digital platform friktionsfrit kommunikere ændringer, indsamle feedback, og overvåge medarbejdernes tilpasning til de nye forhold.

Når du stiller digitale hjælpemidler og platforme til rådighed i organisationen, vil du opleve at samarbejdet fremmes mellem afdelinger, idet dine medarbejdere får adgang til de ressourcer og den information, de har brug for, uanset hvor de er. Dette kan fremme en kultur præget af kompetence og samarbejde.

Funktioner som meningsmålinger, diskussioner, feedbackmekanismer og anerkendelse, kan bruges til at øge medarbejderengagement og -tilfredshed. Det kan bidrage til at skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig set, hørt, værdsat og motiveret.

Yderligere kan du ved brug af online kurser og e-træning bidrage til en kultur der kendetegnes af kontinuerlig læring og udvikling. Dermed sikres, at alle medarbejdere forstår og er uddannet i virksomhedens værdier og kultur, såvel som de praktiske arbejdsprocesser der kræves for at udføre sit daglige arbejde på bedste vis. Det skaber trygge og selvsikre medarbejdere, som evner at bidrage positivt til jeres salgstal og gode omdømme.

Ovenstående virkemidler og funktioner, som ofte stilles til rådighed på digitale platforme, udgør dermed en værdifuld værktøjskasse for lederen. Ledere kan – med det rette værktøj – arbejde mere effektivt med virksomhedskulturen og opnå positive resultater.

Mellemledere er essentielle for den gode kultur

Mellemlederens rolle er en balancerende akt mellem at skulle håndhæve overordnede ledelsesmål og -politikker, samtidig med at de skal støtte og vejlede medarbejderne i det daglige. De er et vigtigt bindeled mellem den øverste ledelse og medarbejderne, og de spiller ofte en central rolle i at implementere og opretholde virksomhedskulturen.

Man kunne med rette sige, at mellemledere er lige så centrale, hvis ikke endnu mere essentielle, i kulturarbejdet som den øverste ledelse.

Kort fortalt spænder mellemlederens vigtigste roller over følgende:

01. Oversætter
Mellemledere “oversætter” de overordnede virksomhedsmål og -strategier til konkrete opgaver og retningslinjer for deres team.

02. Rollemodel
Ligesom den øverste ledelse, er mellemledere rollemodeller for virksomhedens værdier og kultur. De skal agere forgangspersoner og bannerfører for at styrke virksomhedskulturen.

03. Støtteben
Mellemledere støtter deres medarbejdere ved at tilbyde vejledning, feedback, og ressourcer, for at medarbejderne kan udføre deres arbejde effektivt.

04. Forandringsagent
Når der sker forandringer i organisationen, er det ofte mellemlederen, der er ansvarlig for at implementere disse ændringer på det operationelle niveau.

05. Talsperson
Mellemledere repræsenterer ofte deres team over for den øverste ledelse og kan være med til at kommunikere teamets behov, udfordringer og succeser.

Hjælp dine mellemledere til at bidrage dér, hvor effekten er størst

Mellemlederen står dog samtidig overfor en række dilemmaer. Dilemmaer som mellemlederne ofte ikke er skolede til at håndtere. For eksempel kan de være fanget mellem at skulle håndhæve overordnede politikker og mål, der måske ikke er populære blandt medarbejderne, og at skulle opretholde et godt forhold til deres team. Dette kræver balance og god kommunikation.

7

Mellemlederen er ofte udfordret af at have lige dele administrative/strategiske gøremål, såvel som at de forventes at være ‘synlige på gulvet’. Det kan imidlertid være en svær balancegang, hvor tid (eller mangel på samme) bliver den afgørende faktor for succes.

Digitale platforme som Academy kan hjælpe mellemledere med at håndtere disse dilemmaer ved at forbedre kommunikationen, lette samarbejde og øge engagement, samt give adgang til data og værktøjer, der kan hjælpe lederen med at træffe informerede beslutninger. For eksempel kan feedbackmekanismer hjælpe mellemledere med at forstå medarbejdernes perspektiver og behov, mens lærings- og udviklingsværktøjer kan hjælpe dem med at støtte medarbejdernes vækst og karriereprogression. Helt konkret handler det om at mellemlederen får et værktøj, der præsenterer dem for noget data om deres medarbejdere, der på forhånd er analyseret og overskueliggjort. På baggrund heraf er der kort til handling, og mellemlederen kan med få ressourcer have en stor effekt.

Anvendelig data er på mange måder afgørende for at vi kan træffe informerede beslutninger og skabe effektive strategier, der kan omsættes til handling.

Sådan får ledere og mellemledere gavn af data på interne digitale platforme

> Forståelse af medarbejderengagement:

Ved at indsamle data om, hvordan medarbejdere interagerer med platformen, kan organisationer få indsigt i deres engagement. Dette kan inkludere, hvilke emner eller opgaver de engagerer sig mest i, hvor ofte de logger ind, og hvordan de interagerer med andre brugere på platformen.

> Feedback og forbedring:

Data kan også indsamles gennem feedbackmekanismer på platformen, såsom meningsmålinger, evalueringer og kommentarer. Dette kan give ledelsen værdifulde oplysninger om, hvordan medarbejderne oplever virksomhedskulturen, og hvor der er plads til forbedring.

> Måling af læring og udvikling:

Digitale platforme kan spore medarbejdernes fremskridt gennem forskellige læring- og udviklingsaktiviteter. Dette kan hjælpe organisationer med at vurdere, om deres uddannelses- og udviklingsforløb er effektive, og hvilke områder der skal fokuseres mere på.

> Forandringsledelse:

Data kan hjælpe ledere med at overvåge, hvordan medarbejderne tilpasser sig organisatoriske forandringer. Dette kan være særligt nyttigt i forbindelse med større ændringer eller transformationer inden for organisationen, men er også værdifuldt til mindre justeringer såsom personaleudskiftning eller i forbindelse med projektarbejde.

> Behovstilpasning:

Ved at analysere brugerdata kan organisationer også finde ud af, hvilke funktioner på platformen der er mest nyttige for medarbejderne, og hvilke der måske skal forbedres eller ændres.

13

Det er vigtigt at bemærke, at mens indsamling og analyse af data kan give værdifulde indsigter, skal det gøres på en etisk og lovlig måde.

Det er grundlæggende vigtigt at respekterer medarbejdernes privatliv og overholde gældende databeskyttelseslovgivning. Beslutninger der involverer dine medarbejderes hverv bør desuden aldrig baseres udelukkende på tal – menneskelig fortolkning og kontekstualisering af data er nødvendig for at sikre validitet. 

Scroller du stadig?
Måske er disse emner noget for dig...
Kommunikér og træn på farten med Academy
Optimér din vigtigste ressource: dine medarbejdere
Prioritér den interne kommunikation med Academy
Scroll to Top